^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Realizowane projekty

 

 

Akademia Bystrzaków

Projekt pt. „Akademia Bystrzaków” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Działdowo w okresie IX 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 904 330,00 zł, w tym wkład własny: 50 640,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Działdowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 280 uczniów (140K) poprzez   objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)      rozwój kompetencji 44 nauczycieli (40K);

c)       przeszkolenie 30 (20K) rodziców/opiekunów – wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami;

d)       doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne przyrodniczych i matematycznych pracowni szkolnych w 8 szkołach.

Dofinansowanie UE: 768 680,50 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

1.       Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki

2.       Język angielski

3.       Przyrodnicze laboratorium

4.       Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki

5.       Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej

6.       Junior w biznesie  - przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych

7.       Półkolonie ROBO-Lab

8.       Festiwal Nauki

 

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

 

 

 

 

 Człowiek – najlepsza inwestycja

Szkoła Podstawowa w Petrykozach uczestniczy w projekcie pn. „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  głównym jego celem jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych w Gminie Działdowo poprzez doposażenie służące dostosowaniu do potrzeb dzieci w wieku 3-5 lat.                                                             W przedsięwzięciu biorą także udział szkoły z terenu gminy Działdowo tj.:Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Księżym Dworze (2 oddziały), Szkoła Podstawowa w Ruszkowie (2 oddziały), Szkoła Podstawowa w Klęczkowie (1 oddział), Szkoła Podstawowa w Petrykozach (1 oddział), Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej (1 oddział), Szkoła Podstawowa w Uzdowie (1 odział).                                                                                                  W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących rzeczy: doposażenie placów zabaw oraz położenie bezpiecznej nawierzchni, dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci, zakupienie kompleksowego wyposażenie tj. mebli dla dzieci i nauczycieli oraz artykułów plastycznych, zabawek edukacyjnych, pomocy edukacyjnych, wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, sprzętu informatycznego i audiowizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania.                                                                                                                     Całkowita wartość projektu to 511 590 zł, a przewidziany okres jego realizacji - od maja 2014r. do końca grudnia 2014r.

 

koordynator lokalny projektu -  Jolanta Cybulska

 

 

 

MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZAKOŃCZONA

 

Oddział przedszkolny po modernizacji: