^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Rekrutacja zarządzenia 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 4/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach

z dnia 20 lutego 2019 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Petrykozach  na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art. 130 ust. 1, art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 36/2019 Wójta Gminy Działdowo z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo na rok szkolny 2019/2020 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Petrykozach na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Petrykozach na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Petrykozach oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach

                                                                z dnia 20 lutego 2019 roku

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Petrykozach  na rok szkolny 2019/2020

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

20.02.2019 r.

----

2

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

od 21.02.2019 r.

do 06.03.2019 r.

do godz. 15:00

----

3

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 07.03.2019 r.

do 22.03.2019 r.

do godz. 15:00

od 15.04.2019 r.

do 25.04.2019 r.

do godz. 15:00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.03.2019 r.

do 28.03.2019 r.

do godz. 15:00

od 26.04.2019 r.

do 29.04.2019 r.

do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga: zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego

29.03.2019 r.

do godz. 15:00

30.04.2019 r.

do godz. 15:00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 10.04.2019 r.

do godz. 15:00

do 15.05.2019 r.

do godz. 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

11.04.2019 r.

do godz. 15:00

16.05.2019 r.

do godz. 15:00

 

 

                                                                                   

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

 

 

Zasady i kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Petrykozach na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

 

 

  1. Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej w Petrykozach  jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Petrykozach, zwanej dalej szkołą, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (załącznik nr 2).

 

  1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7 – letnie (urodzone w 2012 roku).

 

  1. Naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które  w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w 2013 roku), które:

 

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, albo

 

  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 

  1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku rodziców (załącznik nr 4).  

   

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które należy potwierdzić ustalonymi dokumentami:

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Petrykozach na rok szkolny 2019/2020, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1

Kandydat (dziecko) uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonych przez tę samą jednostkę oświatową, do której ubiega się o przyjęcie

10

----

2

Kandydat (dziecko) uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonych przez inną jednostkę oświatową, na terenie Gminy Działdowo, aniżeli ta do której ubiega się o przyjęcie

8

Poświadczenie uczęszczania wydane przez jednostkę oświatową prowadzącą oddział przedszkolny 

lub punkt przedszkolny

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego lub szkoły prowadzonych przez tę samą jednostkę oświatową  o przyjęcie, do której ubiega się kandydat

5

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

do tej samej placówki

(załącznik nr 4)

4

Co najmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci)

4

Oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 5)

5

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/ rodzica samotnie wychowującego dziecko w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatami

2

Oświadczenie o zamieszkaniu     

i wspieraniu w opiece   (załącznik nr 6)

 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

4. Zasady i kryteria naboru, wraz z terminami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp-petrykozy.pl oraz tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Petrykozach.

5. Wykazy i wzory dokumentów do pobrania na ww. stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na tablicy ogłoszeń szkoły.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Petrykozach  na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

20.02.2019 r.

----

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.02.2019 r.

do 08.03.2019 r.

do godz. 15:00

od 20.05.2019 r.

do 31.05.2019 r.

do godz. 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2019 r.

do 13.03.2019 r.

do godz. 15:00

od 03.06.2019 r.

do 05.06.2019 r.

do godz. 15:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2019 r.

do godz. 15:00

06.06.2019 r.

do godz. 15:00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22.03.2019 r.

do godz. 15:00

do 14.06.2019 r.

do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25.03.2019 r.

do godz. 15:00

17.06.2019 r.

do godz. 15:00

                                                                                      

  

 

Copyright 2013  Szkoła Podstawowa w Petrykozach